Vzdelanie ešte nikomu neodtrhlo hlavu.


Tézy na preskúšanie

17.05.2016 12:02

Tézy na preskúšanie

1.       Ohmov zákon – jednoduché výpočty podľa Ohmového zákona

2.       Predradný rezistor – výpočet

3.       Delič napätia – výpočet

4.       Sériové a paralelné spájanie rezistorov a kondenzátorov – výpočet

5.       Výkon a práca el. prúdu – jednoduché výpočty

6.       Prevod medzi desiatkovou a dvojkovou sústavou a naopak – jednoduché výpočty

7.       Šestnástková sústava – vysvetliť

8.       Logické funkcie OR (log. súčet), AND (log. súčin), NOT (negácia) – základné pochopenie

—————

Späť